Podrezanie muriva v Hlohovci

Podrezanie muriva v Hlohovci